Likelønnsdagen

16. november

Vi markerer Likelønnsdagen den 16. november som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.*

Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i. Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Likelønnsgapet mellom privat og offentlig sektor rammer også menn som er ansatt i kvinnedominerte yrker i det offentlige. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over dem med høyere utdanning i offentlig sektor – som for eksempel lærere og sykepleiere. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor. Dette er ikke greit. Unio vil fortsette å jobbe for at kvinnedominerte yrker må opp i lønn! 

Ulik lønn tross like lang utdannelse 
Selv om kvinner i større grad enn menn tar høyere utdanning, er ikke det en garanti for likestilling i form av likelønn!  Mens menn med høyere utdanning i stor grad arbeider i det private næringsliv som ingeniører, teknikere eller salgsrepresentanter, arbeider kvinner med tilsvarende utdanningsnivå oftere i offentlig sektor som barnehage- og grunnskolelærere eller sykepleiere. Blant dem med universitets- og høyskoleutdanning er lønnsgapet størst.  Kjønnsandelen av ansatte menn og kvinner i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 prosent av mennene i offentlig sektor, ti år senere har andelen økt til bare 30 prosent.

Unio aksepterer ikke at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare.

Les mer

Lukk

* Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,6 prosent av det menn gjør. Basert på dette har vi regnet ut at fra 16. november jobber kvinner gratis ut året.   

Litt historie og harde fakta

Det er fortsatt slik at i enkelte næringer og yrker i privat sektor – som i finans- og advokatbransjen – tjener menn mer enn det kvinner gjør til tross for at de har samme type stilling. Det er også slik at mannlige ledere er langt bedre lønnet enn kvinnelige.  Men skal du forstå det store gapet mellom kvinners og menns lønn må vi gå tilbake i tid.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er en viktig årsak til de store ulikhetene mellom kvinner og menn når det gjelder økonomiske ressurser, makt og innflytelse. Derfor er det viktig å sette i verk konkrete tiltak for å påvirke tradisjonelle utdanningsvalg slik at man kan få et mindre segregert arbeidsmarked. Samtidig er også det kjønnsdelte arbeidsmarkedet et resultat av likestilling, i den forstand at høy sysselsetting blant kvinner henger nært sammen med at arbeid som tradisjonelt har vært utført av kvinner i privatsfæren, nå utføres som lønnsarbeid på arbeidsmarkedet. Det høye segregeringsnivået i norsk arbeidsliv er koblet sammen med en stor offentlig sektor. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet har vist seg veldig tung å endre. Fortsatt er ni av ti sykepleiere kvinner, 7 av 10 lærere er kvinner og ni av ti barnehagelærere er kvinner.

Det norske lønns- og forhandlingssystemet ble dannet i tiden før kvinnene inntok arbeidsmarkedet for alvor. Likelønnskommissjonen (NOU2008: 6) påpekte av dette systemet i beste fall sementerer lønnsgapet mellom kvinner og menn. Dette bekreftes i en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Antall menn og kvinner (15-74 år) i de ulike næringene, 2019

Menn
Kvinner

Antall menn og kvinner (15-74 år) i de ulike næringene, 2019
ANIMERT TEST

Helse- og sosialtjenester
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Undervisning
Off. adm., forsvar og sosialforsikring
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
Personlig tjenesteyting
Overnatting- og serveringsvirksomhet
Industri
Informasjon og kommunikasjon
Transport og lagring
Finansiering og forsikring
Bygge- og anleggsvirksomhet
Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Eliktrisitet, vann og renovasjon
-
-
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Sykepleier
89% kvinner
Lærer
70% kvinner
Barnehagelærer
92% kvinner

Ulik lønn tross like lang utdannelse

Selv om kvinner i større grad enn menn tar høyere utdanning, er ikke det en garanti for likestilling i form av likelønn!  Mens menn med høyere utdanning i stor grad arbeider i det private næringsliv som ingeniører, teknikere eller salgsrepresentanter, arbeider kvinner med tilsvarende utdanningsnivå oftere i offentlig sektor som barnehagelærere og lærere i skolen eller sykepleiere. Blant dem med universitets- og høyskoleutdanning er lønnsgapet størst.  Kjønnsandelen av ansatte menn og kvinner i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 prosent av mennene i offentlig sektor, ti år senere har andelen økt til bare 30 prosent.

Unio aksepterer ikke at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare.

Kvinners lønn som andel av menns lønn, og kvinneandel, fordelt på utdanningsnivå

Lønn inkl. ulempetillegg og bonus, ekskl. overtid, for heltid- og deltidsansatte sett under ett (røde søyler), samt andel kvinner i arbeidsforholdene (sort linje).

Kvinners andel av menns lønn
(alle ansatte etter utdanningsnivå, 2017)
ANIMERT TEST

45%
43%
61%
51%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
88,2%
82,1%
81,3%
81,5%
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Grunnskole
Videregående opplæring
Høyere utd. t.o.m. 4 år
Høyere utd. lengre enn 4 år
Grunn-skole
Videre-gående skole
Univ.-
nivå 1-4 år
Univ.-
nivå over 4 år
Kvinners lønn som andel av menns lønn
Kvinneandel
Kilde: SSB, tabeller 11420 og 12820

Kort forklart

Likelønn på
3 minutter

Verdsetting

Hvem bestemmer
verdien av et yrke?

Det må bli slutt på at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn! Dette til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare. Kvinnedominerte yrker må opp i lønn!

Unio trenger hjelp fra regjeringen og Stortinget for å få det til!

De uunnværlige

Med et fortsatt stort lønnsgap mellom offentlig og privat sektor, vil rekrutteringen til velferdsyrkene ytterligere svekkes. Det burde være et varsko for myndighetene. Offentlig sektor ivaretar svært viktige oppgaver for samfunnet, og vi trenger godt kvalifiserte profesjonsutøvere i hele offentlig sektor, også i framtiden.

Lytt til Unio podcast

Hør hvorfor det ikke er lik lønn mellom menn og kvinner i denne podcasten.

Bli medlem i et av våre forbund

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har omlag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høyskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. 

Finn ditt
medlemsforbund her.